––––•(-• (Last † Kill) •-)•––––


  Câu 2: Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 58
  Join date : 05/05/2011
  Age : 27

  Câu 2: Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

  Bài gửi  Admin on Mon May 30, 2011 8:36 am

  • Hoàn cảnh lịch sử:
   Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một chính Đảng duy nhất của Việt Nam Đảng cộng sản Việt Nam tại Cửu Long- Hương Cảng (Trung Quốc) được tiến hành trong thời gian từ 6-1-1930 đến 7-2-1930.
   Thành phần tham dự hội nghị gồm: 1 đại biểu Quốc tế Đông Dương, 2 đại biểu của Đông Dương cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh), 2 đại biểu của An Nam cộng sản Đảng (Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiện). Nguyễn Ái Quốc- đâị diện của Quốc tế cộng sản chủ trì hội nghị. Đại biểu của Đông Dương cộng sản liên đoàn không đến kịp, do vậy 24-2-1930, xin ra nhập Đảng cộng sản Việt Nam.
  • Nội dung:
   Thông qua các văn kiện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo: chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng, chương trình tóm tắt của Đang. Các văn kiện trên hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam gồm các nội dung cơ bản sau:
  1. Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là: “tư sản dân quyền cách mạng & thổ địa cách để đi tới xã hội cộng sản”.
  2. Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền & thổ địa cách mạng:
  Về chính trị: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp & bọn phong kiến, làm cho đất nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, lập chính phủ công nông inh, tổ chức quân đội công nông.
  Về kinh tế: thủ tiêu hết các thứ thuốc trái, tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn(như công nghiệp vận tải, ngân hang,…) của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho chính phủ công nông binh quản lý, tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân nghèo, bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo, mở mang công nghiệp & nông nghiệp, thi hành luật ngày làm 8 giờ.
  Về văn hóa-xã hội: dân chúng được tự do tổ chức, nam nữ bình quyền…, phổ thông giáo dục theo công nông hóa.
  Về lực lượng cách mạng: Đảng phải thu phục cho đại bộ phận dân cày & phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng, đánh đổ bọn địa chủ & phong kiến, phải làm cho các thể thợ thuyền & dân cày(công hội, hợp tác xã) khỏi ở dưới quyết lực & ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia, phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản,tri thức, trung nông, thanh niên, Tân Việt,… Để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ & tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng ít lâu thì mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng(như Đảng lập hiến,…) thì phải đánh đổ.
  Về lãnh đạo cách mạng: giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng. Trong khi liên lạc với các giai cấp phải rất cẩn thận không khi nào nhượng bộ 1 chút lợi ích gì của công nông mà đi vào con đường thỏa hiệp.
  Về quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thể giới, phải thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức & giai cấp vô sản thế giới nhất là giai cấp vô sản Pháp.
   Ý nghĩa lịch sử:
  Thực tiễn quá trình vận động của cách mạng Việt Nam trong gần 80 năm qua đã chứng minh rõ tính khoa học & tính cách mạng, tính đúng đắn & tiến bộ của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
  Xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản chính là cơ sở để Đảng cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.
  Giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX.
  Mở ra con đường & phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam.
  Việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là bộ phận của phong trào cách mạng thế giới đã tranh thủ kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời cách mạng Việt Nam góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, chủ nghĩa & tiến bộ xã hội.

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 8:34 am