––––•(-• (Last † Kill) •-)•––––


  Câu 2: Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về XD và phát triển nền VH.

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 58
  Join date : 05/05/2011
  Age : 27

  Câu 2: Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về XD và phát triển nền VH.

  Bài gửi  Admin on Mon May 30, 2011 8:50 am

  • Quan điểm chỉ đạo về xây dựng & phát triển nền văn hóa.
  - QĐ 1: VH là nền tảng tư tương XH vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội
   VH là nền tảng tinh thần của XH bởi VH phản ánh và thể hiện 1 cách sống động mọi mặt của đời sống diễn ra từ quá khứ tới hiện tại và tương lai. Đó là hệ thống các giá trị được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác và tạo thành nền tảng tinh thần của XH
   VH là mục tiêu của sự phát triển đó là XD 1 nước VN dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh là vì sự phát triển con người và do con người
   VH là động lực của sự phát triển vì bất cứ 1 dân tộc nào cũng đều có cội nguồn. Những cội nguồn đó là giá trị VH của dân tộc nó được hình thành bổ sung và phát triển qua lịch sự phát triển lâu dài của dân tộc
  - QĐ 2: Nền VH mà ta XD là nền VH tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ là nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và giữ gìn XH theo CN Mác-Lê nin à tư tưởng HCM nhằm mục tiêu tất cả vì con người, còn bản sắc dân tộc bao gôm những giá trị VH bên vững của cộng động các dân tộc VN được xây dựng vun đắp qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.
  - QĐ 3: Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất & đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam với 54 dân tộc với những giá trí & bản sắc văn hóa riêng đã bổ sung làm phong phú nền văn hóa Việt Nam & củng cố sự thống nhất dân tộc.
  - QĐ 4: Xây dựng & phát triển văn hóa là sự nghiệp phát triển chung của toàn dân do Đảng lãnh đạo trong đó đội ngũ trí thức đóng vai trò lãnh đạo, mọi người dân Việt Nam đều phấn đấu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh đều tham gia vào sự nghiệp phát triển văn hóa trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. Sự nghiệp này phải được đặt dưới sự lãnh đạo cua Đảng & sự quản lý của nhà nước.
  - QĐ 5: Văn hóa là nhiệm vụ xây dựng & phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài đòi hỏi phải có ý chí con người & sự kiên trì.
   Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy & học. Thực hiện "chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hoá”, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam.
   Bảo tồn & phát huy những di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc, sang tạo nên những giá trị văn hóa mới làm cho những giá trị ấy thấm sâu vào cuộc sống toàn xã hội & mỗi con người
   Trong công cuộc đó, “xây” đi đôi với “chống”, lấy “xây” làm chính. Cùng với việc giữ gìn & phát triển những di sản văn hóa quý báu của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa thế giới, sang tạo, vun đắp nên những giá trị mới, phải tiến hành kiên trì cuộc đấu tranh bài trừ các thủ tục, các thói hư tật xấu, nâng cao tính chiến đấu chống mọi mưu toan lợi dụng văn hóa để thực hiện “diễn biến hòa bình”.

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 8:13 am