––––•(-• (Last † Kill) •-)•––––


  Câu 1: Quá trình đổi mới xã hội tư duy và văn hóa

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 58
  Join date : 05/05/2011
  Age : 27

  Câu 1: Quá trình đổi mới xã hội tư duy và văn hóa

  Bài gửi  Admin on Mon May 30, 2011 8:49 am

  - Đại hội 6 năm 1986 Đảng khẳng định “không hình thái tư tưởng nào có thể thay thế được văn hóa và nghệ thuật trong việc xây dựng tình cảm lành mạnh tác động sâu sắc vào việc nếp nghĩ nếp sống của con người”.
  - Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991 đưa ra quan niệm nền văn hóa VN có đặc trưng tiên tiến đậm đà bảo sắc dân tộc.
  - Từ đại hội VII đến X, nhiều nghị quyết xây dựng trong đó đại hội VII (6-1991) Đại hội VIII (6-1996), đã khẳng định khoa học và giáo dục đóng vai trò then chốt trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc là 1 động lực đưa đất nước thoát khỏi nghèo nản lạc hậu vươn lên trình độ tien tiến của thế giới. Do đó, sự nghiệp giáo dục đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người đôngh lực trực tiếp của sự phát triển xã hội
  - Nghị quyết TW 5 khóa VIII (t7-1998) đã nêu lên 5 quan điểm chỉ đạo và 10 nhiệm vụ cụ thể 4 giải pháp lớn để phát triển văn hóa trong thời kì đổi mới
  • Năm quan điểm chỉ đạo
   QĐ 1: Vh là nền tảng tư tương của XH vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kt-xh.
   QĐ 2: Nền văn hóa mà chúng ta XD là nền VH tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
   QĐ 3: Nên VH VN là nền VH thống nhất và đa dạng trong cộng đồng các dân tộc VN.
   QĐ 4: XD và phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân do đảng lãnh đạo trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.
   QĐ 5: Văn hóa là 1 nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa là 1 sự nghiệp cách mạng lâu dài

  • 10 nhiệm vụ cụ thể:
   Xây dựng con người VN trong giai đoạn cách mạng mới với những đực tính có tinh thần yêu nước, có ý thức tập thể, có lối sống lành mạnh
   Xây dựng môi trường văn hóa
   Phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật
   Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa
   Phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển khoa học công nghệ
   Phát triển đi đôi với quản lí tốt hệ thống thông tin quản lý
   Bảo tồn, phát huy và phát triển Vh của các dân tộc thiểu số
   Thực hiện chính sách VH đối với tôn giáo
   Mở rông hợp tác quốc tế về VH
   Củng cố XD và hoàn thiện thể chế văn hóa
  • 4 giải pháp
   Mở cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa với thi đua yêu nước và phong trào “Đoàn kết toàn dân xây dục đời sống văn hóa”
   Tăng cường XD ban hành luật pháp và các chính sách về văn hóa
   Tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt động VH
   Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực VH
  - Hội nghị TW 9 khóa IX (1-2004) đã xác định them phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế.
  - Hội nghị TW 10 khóa IX (7-2004) đã đặt vấn đề đảm bảo sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm XD chỉnh đốn Đảng là then chốt với nv phát triển VH

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 8:13 am