––––•(-• (Last † Kill) •-)•––––


  Câu 2: Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới.

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 58
  Join date : 05/05/2011
  Age : 27

  Câu 2: Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới.

  Bài gửi  Admin on Mon May 30, 2011 8:47 am

   Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường Đại hội VI đến Đại hội VIII.
  • Đây là giai đoạn hình thành & phát triển tư duy của Đảng về kinh tế thị trường, sự nhận thức của thị trường đã có sự thay đổi sâu sắc.
  - Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của kinh tế tư bản mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại.
  - Kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ phát triển lên chủ nghĩa quá độ.
  - Kinh tế thị trường là thành tựu chung của nhân loại tồn tại ở nhiều phương thức sản xuất khác nhau vì vậy nó không đối lập với CNXH mà nó còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Đại hội VII năm 1991 đã khẳng định tiếp tục xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần & cơ chế vận hành của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng chủ nghĩa ở nước ta là: “cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước”. Đại hội VIII của Đảng tháng 6- 1996, đã đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới & đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vện hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo cơ chế XHCN.
  - Có thể & cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng XHCN ở nước ta.
  • Đặc điểm nền kinh tế thị trường:
  - Chủ thể kinh tế có tính độc lập có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh.
  - Giá cả cơ bản do cung cầu điều tiết hệ thống thị trường phát triển đồng bộ & hoàn hảo.
  - Nền kinh tế có tính mở cao & vân hành theo quy luật vốn có của nền kinh tế thị trường như quy luật giá trị, cung cầu, cạnh tranh…
  - Có hệ thống phát huy kiện toàn & sự quản lý vĩ mô của nhà nước.
   Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X.
  • Đại hội IX, tháng 4 năm 2001 xác định nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình tổng quát của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ nên CNXH đó là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN.
  • Ta cần hiểu khái niệm về kinh tế thị trường XHCN là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở & chịu sự chi phối bởi các nguyên tắc & bản chất của CNXH.
  • Đại hội X, tháng 4 năm 2006 đã làm sang tỏ thêm nội dung cơ bản của định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường của nước ta.
   Mục đích phát triển: nhằm thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất & không ngừng nâng cao đời sống vật chất & tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ những người nghèo thoát khỏi nghèo & từng bước khá giả hơn.
   Phương hướng phát triển : phát triển các thành phần kinh tế trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành kinh tế vững chắc của nền kinh tế quốc dân.
   Định hướng xã hội & phân phối: thực hiện tiến bộ công bằng xã hội ngay trong từng bước đi, từng chính sách phát triển. Tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa – xã hội, giáo dục đào tạo & giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người. Thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế & phúc lợi xã hội. Đồng thời để huy động nguồn lực kinh tế chúng ta còn thực hiện phân phối theo mức đóng góp vốn & các nguồn lực khác.
   Về quản lý: phát huy cai trò làm chủ của nhân dân đẩm bảo vai trò quản lý điều tiết nền kinh tế pháp quyền chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đây là sự thể hiện rõ nhất bản chất kinh tế thị trường định hướng XHCN & là sự khác biệt cơ bản nhất giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa với kinh tế thị trường đinh hướng XHCN.

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 8:12 am