––––•(-• (Last † Kill) •-)•––––


  Câu 1: Quá trình đổi mới tư duy về CNH

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 58
  Join date : 05/05/2011
  Age : 27

  Câu 1: Quá trình đổi mới tư duy về CNH

  Bài gửi  Admin on Mon May 30, 2011 8:45 am

  • Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức & chủ trương CNH (1960-1986).
  - Tháng 12-1986: Đại hội Đảng lần thứ 6 với tinh thần: “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật & nói rõ sự thật Đảng nghiêm khắc chỉ ra những sai lầm trong nhận thức & chủ trương CNH thời kỳ 1960-1985” đó là:
   Chúng ta đã phạm sai lầm trong việc xác định mục tiêu & bước đi do tư tưởng nóng vội, chủ quan duy ý chí muốn đẩy mạnh CNH khi chưa có đủ các tiên đề cần thiết.
   Trong việc bố trí cơ cấu kinh tế trước hết là cơ cấu sản xuất & đầu tư thường chỉ xuất phát từ mong muốn chủ quan không kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu CN với NN thành 1 cơ cấu hợp lý thiện về xây dựng CN nặng & những công trình quy mô lớn kết quả là đầu tư nhiều nhưng hiệu quả thấp.
   không thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết của Đại hội V như NN vẫn chưa thực sự được coi là mặt trận hàng đầu, CN nặng không phục vụ kịp thời NN & CN nhẹ.
  • Quá trình đổi mới tư duy về CNH từ Đại hội VI đến Đại hội X.
  - Đại hội VI: đã cụ thể hóa nội dung chính của CNH XHCN đó là chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ phải thực hiện cho được 3 chương trình lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu trong đó phát triển lương thực, thực phẩm & hàng tiêu dùng là nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho đời sống nhân dân, còn phát triển hàng xuất khẩu là yếu tố quy định để khuyến khích sản xuất & đầu tư trong nước tạo nguồn thu ngoại tệ để nhập khẩu máy móc & thiết bị sản xuất. Thực chất đấy là sự thay đổi trong lựa chọn mô hình CNH chuyển từ mô hình hướng nội trước đây bằng mô hình hiện thời.
  Như vậy, chính sách CNH của Đại hội VI đưa ra đã có sự thay đổi rõ rệt, NN, CN, hàng tiêu dùng ưu tiên hàng đầu sau đó là hàng xuất khẩu & CN nặng đó là sự chuyển hướng từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế hóa thị trường có sự đầu tư của nhà nước. Từ ưu tiên phát triển Cn nặng đã chuyển sang lấy NN, CN & hàng tiêu dùng xuất khẩu làm trọng tâm vì vậy đã phát huy được nguồn lực của nhiều thành phần kinh tế.
  - Đại hội 7 của Đảng tháng 6 năm 1991 đã xác định NN là mặt trận hàng đầu & cơ cấu đầu tư cho NN đã tăng lên 1 cách rõ rệt Đại hội đã đề cập đến lĩnh vực dịch vụ kinh tế kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của sản xuất, đời sống & hợp tác quốc tế. Đưa ra chiến lược phát triển kinh tế vùng phù hợp với chiến lược phát triển chung của cả nước. Nhờ thực hiện được điều đó nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 1991 (5,8 %), năm 1995 (9,5%). CN : năm 1991 (5,3%), năm 1995 (15,5%). NN: năm 1991 (2,2%), năm 1995 (4,8%). Xuất khẩu: năm 1991 (- 13,2%), năm 1995 (12,7%). Vốn đầu tư cho CN: giai đoạn (1991-1995) chiếm 38,4% tổng đầu tư xã hội. Lạm phát: năm 1991 (6,7%), năm 1995 (12,7%).
  - Đại hội VIII năm 1996 đã nhận định nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội nhiệm vụ đề ra cho chặng đường quá độ là chuẩn bị cơ sở cho CNH đã cơ bản hình thành cho phép chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước.
   CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ & quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng 1 cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện & phương pháp tiên tiến hiện đại dựa trên sự phát triển CN & tiến bộ khoa học công nghệ tọa ra năng suất lao động xã hội cao.
  - Đại hội VIII đã điều chỉnh chính sách theo hướng lấy NN làm khâu đột phá coi NN kết hợp với CN chế biến làm mặt trận hàng đầu tiếp tục thực hiện chính sách mở cửa phát triển kinh tế nhiều thành phần gắn CNH với HĐH lấy khoa học công nghệ làm động lực, lấy nguồn lực con người làm yếu tố trung tâm của CNH,HĐH.
  - Đại hội IX (2001), Đại hội X (2006) đã đưa ra một số điểm mới về CNH:
   Con đường CNH ở nước ta cần & có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước.
   Để thực hiện rút ngắn CNH chúng ta cần phải vưa có những bước tuần tự vừa có những bước nhảy vọ trong việc phát triển kinh tế & công nghiệp. Phát huy tối đa nguồn lực của đất nước, từng bước phát triển kinh tế tri thức đặc biệt là phát huy trí tuệ & tinh thần của con người VN.
   Hướng phát triển CNH,HĐH ở nước ta là: phát triển nhanh & có hiệu quả các sản phẩm các ngành & các lĩnh vực có lợi thế đáp ứng nhu cầu trong nước & xuất khẩu.
   CNH,HĐH phải đảm bảo xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế tức là phải tiến hành nền kinh tế mở theo 1 hướng đối ngoại.
   Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn với việc nâng cao năng suất gắn với chất lượng sản phẩm CN.
   Đẩy mạnh CNH, HĐH phải tính đến yêu cầu phát triển bền vững trong tương lại.

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 8:48 am