––––•(-• (Last † Kill) •-)•––––


  Stack và Queue

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 58
  Join date : 05/05/2011
  Age : 27

  Stack và Queue

  Bài gửi  Admin on Wed May 25, 2011 7:31 am

  Mô tả các tác vụ trên hàng đợi:
  initialize
  Chức năng: Khởi động hàng đợi.
  Dữ liệu nhập: không.
  Dữ liệu xuất: front và tail được gán giá trị phù hợp.
  empty:
  Chức năng: Kiểm tra hàng đợi có bị rỗng không.
  Dữ liệu nhập: không.
  Dữ liệu xuất True or False. (true khi hàng đợi rỗng, false khi hàng đợi không rỗng)
  insert:
  Chức năng: thêm nút mới vào cuối hàng đợi.
  Dữ liệu nhập: nút mới.
  Điều kiện: hàng đợi không bị đầy.
  Dữ liệu xuất: không.
  remove
  Chức năng: xóa nút ở đầu hàng đợi.
  Dữ liệu nhập: không.
  Điều kiện: hàng đợi không bị rỗng.
  Dữ liệu xuất: nút bị xóa.
  queuefront:
  Chức năng truy xuất nút ở đầu hàng đợi.
  Dữ liệu nhập: không.
  Điều kiện: hàng đợi không bị rỗng.
  Dữ liệu xuất: nút tại đầu hàng đợi.
  queuetail:
  Chức năng truy xuất nút tại cuối hàng đợi.
  Dữ liệu nhập: không.
  Điều kiện: hàng đợi không bị rỗng.
  Dữ liệu xuất: nút tại cuối hàng đợi.
  queue size:
  Chức năng: xác định số nút hiện có trong hàng đợi.
  Dữ liệu nhập: không.
  Dữ liệu xuất:số nút có trong hàng đợi.
  clearqueue:
  Chức năng: xóa tất cả các nút có trong hàng đợi.
  Dữ liệu nhập: không.
  Dữ liệu xuất: front và tail với giá trị phù hợp.

  Mô tả các tác vụ trên stack

  initialize

  Chức năng: Khởi động stack
  Dữ liệu nhập: Không
  Dữ liệu xuất: stack top về vị trí khởi đầu.

  empty:

  Chức năng kiểm tra stack có bị rỗng không.
  Dữ liệu nhập: Không
  Dữ liệu xuất: True or False (True: khi stack rỗng, False: stack không bị rỗng).
  pusth

  Chức năng: thêm nút mới tại đỉnh stack
  Dữ liệu nhập: nút mới.
  Dữ liệu xuất: không

  pop

  Chức năng: xóa nút tại đỉnh stack.
  Dữ liệu nhập: Không.
  Điều kiện: stack không bị rỗng.
  Dữ liệu xuất: nút bị xóa.

  Stacktop:

  Chức năng: truy xuất nút tại đỉnh stack.
  Dữ liệu nhập: Không.
  Điều kiện: stack không bị rỗng.
  Dữ liệu xuất: nút tại đỉnh stack.

  Stacksize

  Chức năng: xác định số nút hiện có trong stack.
  Dữ liệu: Không.
  Dữ liệu xuất: số nút hiện có trong stack.

  Clearstack:

  Chức năng: xóa tất cả các nút ở trong stack.
  Dữ liệu nhập: không.
  Dữ liệu xuất:stack top về vị trí khởi đầu.

  copystack:

  Chức năng: copystack thành stack thành stack mới.
  Dữ liệu nhập: stack nguồn.
  Dữ liệu xuất: stack đích giống stack nguồn.


  Một số câu hỏi thường gặp

  Code:
  [color=black]Bổ sung phần tử vào ngăn xếp
     void  Push(stack *s, int x){
        if (StackFull(*s)){
           printf(“Ngan xep day !”);
           return;
        }else{
           s-> top ++;
           s-> nut[s-> top] = x;
           return;[/color]
        }

  Code:
  T[color=black]hao tác lấy 1 phần tử ra khỏi ngăn xếp.
     int  Pop(stack *s){
        if (StackEmpty(*s)){
           printf(“Ngan xep rong !”);
        }else{
           return s-> nut[s-> top--];
        }
  }   [/color]

  Code:
  [color=black]Thêm 1 phần tử vào hàng đợi.
     void Put(queue *q, int x){
        if (q-> count == MAX)
           printf(“Hang doi day !”);
        else{
  if (q->tail == MAX-1 )
        q->tail=0;
  else
        (q->tail)++;
     q->node[q->tail]=x;
     q-> count++;
  }
  return;[/color]

  Code:
  [color=black]Sử dụng danh sách liên kết để biểu diễn 1 đa thức.
     struct node{
  double heso;
  int luythua;
  struct node *next;
  };
  typedef struct node *listnode[/color]


   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 8:33 am